טפסים ונהלים

כללי

רשימת בודקות ומפקחים לפי ישובים ואזורים

הנחיות כיבוי אש לבתים פרטיים

דף מידע תיכנוני כללי שלא לצורך היתר בנייה

עלון מידע מקוון בנושא תיק מידע ובקשה להיתר

 

תיק מידע

בקשה לפטור ממפת מדידה

 

היתר

הסבר ונוסח בקשה להקלה / שימוש חורג

כתב שיפוי

תצהיר התחייבות לשיקום נופי

נוהל אכיפת פינוי מסודר של פסולת בניה

תצהיר פינוי פסולת בניה

טופס הצהרה על כמות פסולת בניה

התחייבות להעסקת קבלן רשום

דוח מצב המקלט לצורך קבלת פטור

דוח מצב מרחב מוגן לצורך קבלת פטור

הצהרה בדבר הגשת חישובים סטטיים וביצוע פיקוח עליון

תצהיר התחייבות להריסה

כתב התחייבות בלתי חוזרת הוראות + טופס

בקשה לשינוי שם בעל היתר הבניה

תצהיר התחייבות עמידה בתנאי ההיתר

תצהיר התחייבות להקמת יחידת דיור אחת

 

טופס 4 / תעודת גמר

דף מידע לתושב בנושא טופס 4

תצהיר של אחראי לביצוע שלד - תוספת רביעית (תקנה 20 א)

 

סט טפסים להגשת בקשה להיתר

סט טפסים לבקרת תכן

סט טפסים לתחילת עבודות

סט טפסים למהלך ביצוע

סט טפסים לתעודת גמר