טפסים ונהלים

כללי

רשימת בודקות ומפקחים לפי ישובים ואזורים -
רשימת בודקות ומפקחים לפי ישובים ומפקחים בתקופת מעבר נכון לתאריך 05/02/2018

הנחיות כיבוי אש לבתים פרטיים

דף מידע תיכנוני כללי שלא לצורך היתר בנייה

עלון מידע מקוון בנושא תיק מידע ובקשה להיתר

 

תיק מידע

בקשה לפטור ממפת מדידה

 

היתר

הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה

שלבי בדיקת בקשה להיתר בניה

כתב שיפוי

תצהיר התחייבות לשיקום נופי

נוהל אכיפת פינוי מסודר של פסולת בניה

תצהיר פינוי פסולת בניה

טופס הצהרה על כמות פסולת בניה

התחייבות להעסקת קבלן רשום

דוח מצב המקלט לצורך קבלת פטור

דוח מצב מרחב מוגן לצורך קבלת פטור

הצהרה בדבר הגשת חישובים סטטיים וביצוע פיקוח עליון

תצהיר התחייבות להריסה

כתב התחייבות בלתי חוזרת הוראות + טופס

בקשה לשינוי שם בעל היתר הבניה

תצהיר התחייבות עמידה בתנאי ההיתר

תצהיר התחייבות להקמת יחידת דיור אחת

 

טופס 4

דף מידע לתושב בנושא טופס 4

תצהיר של אחראי לביצוע שלד - תוספת רביעית (תקנה 20 א)