להלן פירוט דיווחי הממונה עפ"י חוק:

דיווח ממונה לשנת 2018