מכרזי הוועדה

מסמכי הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ/ת משפטי/ת ותובע/ת:

הזמנה להציע הצעות

פרטי מכרז

נספח א - טופס הצעה למכרז

נספח ב - חוזה

מסמך הבהרות

 

מכרז כ"א 26/2018 פנימי/חיצוני- בודק/ת תכניות מפורטות, בקשות להיתר ומידען/ית תכנוני/ת:

פרטי מכרז