מכרזי הוועדה

מכרז פומבי מספר 21/2018 למערכת לניהול וועדה, אתר אינטרנט ,מערכת מידע גאוגרפית (gis) ועדכון שכבות מידע בוועדה מקומית לתכנון ובנייה חבל אשר

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל אשר  (להלן : "הוועדה "  ) מזמינה בזה הצעות מחיר למערכת לניהול וועדה , אתר אינטרנט, מערכת מידע גאוגרפית ( gis) , הסבת מידע קיים וביצוע עדכונים שוטפים (להלן: "העבודות").

תיאור מפורט של העבודות מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מהם.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי הוועדה.

מפגש מציעים ביום  08.01.2019  בשעה  10:00  יתקיים מפגש מציעים לצרכי מתן מידע והבהרות. הכנס יתקיים באולם המליאה של המועצה האזורית מטה אשר.

מועד אחרון להגשת הצעות - לא יאוחר מיום 05.02.2019  בשעה 12:00 . לא תתקבלנה הצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות האמור לעיל.

הוועדה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.

 

משה דוידוביץ

יו"ר הוועדה לתכנון ובניה חבל אשר