רישוי זמין - בקשה להיתר

הוראות והנחיות כלליות:

לציבור מגישי הבקשות,
בהתאם להוראת השעה לתקנות הרישוי הזמין, במידה וקיימת תקלה במערכת הרישוי הזמין ובכפוף לאישור מנהל התכנון לתקלה, ניתן להגיש את תכנית הבקשה להיתר בדואר אלקטרוני.
יש לשלוח את הדואר האלקטרוני לכתובת דוא"ל: rz@matteasher.org.il ולמען אותו בשורת הכותרת לבודקת הרלוונטית בצירוף מספר רישוי זמין.

הגשת בקשה להיתר:

יש לשים לב לתנאים המפורטים בתיק המידע לשלב הגשת הבקשה, ורק לאחר שמולאו כל התנאים יש לפתוח בקשה ברישוי זמין. במקביל, יש לקבוע פגישה עם בודקת התכניות הרלוונטית ולהגיש את הבקשה גם בעותק אחד פיזי.
מומלץ מאוד למלא את כל השדות האפשריים בנוגע למיקום הנכס (גוש / חלקה / מגרש / תכנית) למניעת בעיות מול גופים אחרים לאחר קבלת ההיתר (כגון בנקים לקבלת משכנתא) 

 

בקרת תכן:

יש לשים לב כי בשלב בקרת תכן אשר מבוצעת ע"י הוועדה ולא ע"י מכון בקרה, יש להגיע אל בודקת הבקשות הרלוונטית ולהציג את המסמכים פיסית, ורק לאחר אישור הבודקת כי המסמכים עוברים שלב בקרת תכן, יש לסרוק אותם ולהזינם במערכת רישוי זמין.