פתיחת בקשה לבירור חוב היטל השבחה

לצורך פתיחת בקשה לבירור חוב היטל השבחה לרישום בטאבו יש לשלוח לכתובת המייל better@mta.org.il את המסמכים הבאים:

 

 1. יש לפרט בגוף המייל או במסמך נפרד את מהות הבקשה בקצרה (הטיפול בבקשות ללא מהות ברורה יתעכבו)
 2. חובה - לצרף קבלה על תשלום האגרה עבור האישור המבוקש:

לתשלום בקבלת קהל בקופת המועצה בשעות 8:00-15:00 מידי יום א'-ה', ניתן להתקשר לביצוע תשלום טלפוני בעזרת כרטיס האשראי בין השעות 8:00-12:00 בקופת המועצה 04-9879694

ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית לחשבון הוועדה מס' 4712244 המתנהל בבנק דיסקונט סניף 097

 1. נסח טאבו עדכני.
 2. צילומי תעודות זהות.
 3. מסמכים מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ככל שישנם:
 • שומת רמ"י.
 • דרישת תשלום רמ"י.
 • קבלה על התשלום לרמ"י.
 1. אדמות רשות מקרקעי ישראל: חוזה חכירה / חוזה פיתוח + אישור רישום זכויות בנכס עדכני.
 2. קיבוצים: בבקשה להיתר, תצהיר של החוכר הפרטי או של הקיבוץ לפי החוכר הרשמי לצורך בדיקת זכאות לפטור בגין 140 מ"ר לפי סעיף 19(ג)(1) או הבהרה בכתב שאינכם עומדים בתנאי הפטור + הסכם קליטה של הקיבוץ.
 3. במידה ורלוונטי לפי מהות הבקשה: הסכם מכירה / העברה ללא תמורה / הסכם גירושין / צו קיום צוואה.
 4. בעסקת מכר: תצהיר כללי / תצהיר קיבוץ – לצורך בדיקת זכאות לפטור בגין 140 מ"ר לפי סעיף 19(ג)(2) או הבהרה בכתב שאינכם עומדים בתנאי הפטור.
 5. במידה ורלוונטי: ייפוי כח חובה.
 6. פרטים ליצירת קשר.

לצורך שומת קדם מכר - יש למלא את התצהיר לתשלום שכר טרחת שמאי.

 

שלבי תהליך הטיפול בבקשות לאישור לטאבו בדבר בירור השבחה בנכס:

 

 • קליטת מסמכי הבקשה ובדיקת תקינות הפרטים.
 • בדיקת המצב התכנוני במיקום המבוקש במערכות המידע הגיאוגרפיות.
 • בדיקת היסטוריית תהליכים קניינים ותכנוניים.
 • קבלת החלטה בדבר מתן אישור או העברת הבקשה לפי אפיוניה לשמאות ו/או ליעוץ משפטי בטרם מתן אישור.
 • בשלבים אלו לעיתים נדרשים להשלמת מסמכים נוספת לפי בקשת השמאי/יעוץ משפטי.

 

יש לדעת שישנם שינויים משפטיים מעת לעת אשר מייצרים שינוי בנפח העבודה בנושא זה.

 

אנו עושים ככל יכולתנו לתת מענה מקצועי ויעיל, אנא התאזרו בסבלנות והיערכו מבעוד מועד לתהליך שלעיל.

 

 

הסבר כללי:

 

הטאבו = לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים, הינו הגוף העליון במדינת ישראל לרישום זכויות במקרקעין.

חוזה חכירה מול רמ"י = רשות מקרקעי ישראל, הוא רק אחד מהמסמכים הנדרשים לרישום מלא של זכויותיכם בטאבו.

בנוסף אליו נדרשים בין השאר גם אישור הרשות המקומית על העדר חובות וכן את אישור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה על העדר חוב היטל השבחה שנידרש לשלמו.

בכל פעולת העברת זכויות ובכל בקשה להיתר בניה נבחן מצב חוב היטל ההשבחה שחל על המקרקעין.

היטל השבחה הוא מחצית סכום ההשבחה שנבעה מעליית הערך של מקרקעין בעקבות אישור תוכנית מתאר מפורטת (תב"ע) חדשה.

כלומר, נניח שהייתה תוכנית מתאר מפורטת (תב"ע) שנתנה 100 מ"ר זכויות בניה למגורים, ולאחר מכן התאשרה תוכנית שנותנת 150 מ"ר זכויות בניה למגורים באותו מקרקעין, שמאי הוועדה יחשב את עליית הערך של אותם 50 מ"ר, ומחצית מאותו הסכום יהיה היטל ההשבחה.

הוועדה לא תדרוש בכל העברת זכויות או בכל היתר את תשלום ההיטל שקיים על הנכס, אלא רק לפי התבחינים המנויים בחוק.

לעיתים יופקו סוגי אישורים אשר מסבירים שיתכן שקיים חוב היטל השבחה על הנכס אך הפעולה הנוכחית המבוקשת אינה מקימה עילה לדרישת תשלום בעת הזאת.

לכן יש לקרוא היטב את נוסח האישור שמופק לכם בסוף התהליך.

בדיקת הימצאותו של חוב היטל השבחה נבחנת על ידי צוות הוועדה, שמאי הוועדה והייעוץ המשפטי של הוועדה לפי העניין.