פרטי סגירת תיקים בהסדרים (לפי סעיף 67ח לחוק סדר הדין הפלילי)

מספר תיק

פירוט העבירה ונסיבותיה

הוראות החיקוק

תנאי ההסדר

2016022 בניה של מבנה וקירויו ברעפים בפינת המגרש בשטח של כ20 מ"ר לשימוש חניה ללא היתר בנייה כדין

ביצוע עבודה ושימוש במקרקעין בלא היתר

עבירה לפי סעיפים 204(א) ו-208 לחוק

 תשלום 6000 ש"ח ב3 תשלומים שווים ורצופים

התחייבות להימנע מביצוע עבירה לפי חוק למשך שנה

הריסה של המבנה והפסקת שימוש למעט אם יינתן היתר