רישוי זמין - מידע

יש לקבל תיק מידע להיתר כתנאי מקדים לכל בקשה להיתר.
בכדי למנוע סרבול ודחיית בקשות, יש להקפיד על כל התנאים המוגדרים בחוק ולפרט ככל הניתן את מהות העבודה המבוקשת.

ניתן לקבל פטור ממפת מדידה - את הטופס יש למלא בפירוט ולהגישו לוועדה לבדיקת מהנדס הוועדה.
לאחר קבלת אישור המהנדס, יש לצרף את אישורו לתיק המידע ולצרף סקיצה במקום מפת מדידה.
את הטופס לבקשת פטור ממפת מדידה ניתן למצוא בקטגוריית טפסים ונהלים באתר הוועדה

 

להלן רשימת תנאים לא מחייבת הכוללת את כלל התנאים שמצורפים לרוב בתיקי המידע.
אין ברשימה זו בכדי לחייב את הוועדה בכל צורה שהיא, ותיק המידע שיימסר וכן החלטת הוועדה הם הקובעים לעניין זה.

תנאים לקליטת הבקשה להיתר:

 • קיום תיק מידע להיתר תקף
 • מילוי פרטי הבקשה לרבות תיאור העבודה, השימוש, שטחי הבניה המבוקשים והתכניות שלפיהן הוגשה הבקשה - זהה לתיק המידע להיתר.
 • יש לרכוש תיק ורוד ולהגיש גרמושקה ראשונית פיסית שעליה מצויין מספר הבקשה המקוונת
 • אישור מהמועצה האזורית מטה אשר (מחלקת הנדסה) עבור פתרון ביוב/ניקוז
 • אישור ישוב (כלל הגורמים המאשרים ביישוב)
 • אישור רשות מקרקעי ישראל
 • אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה/המשרד לאיכות הסביבה
 • אישור רשות הניקוז האזורית
 • אישור רשות העתיקות
 • אישור משרד החקלאות
 • אישור רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים
 • אישור קרן קיימת לישראל
 • אישור חברת החשמל
 • אישור טל"כ
 • אישור חברת מקורות
 • אישור מע"צ / נתיבי ישראל
 • אישור משרד התחבורה
 • אישור הולחו"ף
 • יש לצרף להגשת הבקשה צילום ת.ז של המבקש/ים
 • הצגת נסח טאבו מקורי ומעודכן חצי שנה אחרונה וחתימת כל בעלי הקרקע הרשומים בנסח הטאבו על תצהיר מול עו"ד.
 • הצגת תקנון בית משותף במידה וקיים.
 • חתימת השותפים במגרש משותף / בבניין המשותף על תצהיר מול עו"ד
 • חתימת השכנים הצמודים בקיר משותף על תצהיר מול עו"ד
 • חתימת השכנים הגובלים לגבי תיאום התכנון והביצוע של גדר / קיר תומך / מבנה הגובלים במגרשם על תצהיר מול עו"ד
 • חוזה פיתוח / חוזה חכירה בין המבקשים לבין רשות מקרקעי ישראל
 • חתימה על כתב התחייבות כלפי המועצה האזורית מטה אשר בעניין תיקון נזקים ותשתיות ציבוריות. הפקדת צ'ק אישי לפקודת המועצה ללא תאריך בס"כ 15,000 ש"ח. (נוסח ההתחייבות נמצא בוועדה. החתימה תבוצע מול עובד המועצה
 • חתימה על כתב התחייבות כלפי המועצה האזורית מטה אשר בעניין תיקון נזקים ותשתיות ציבוריות. הפקדת צ'ק אישי לפקודת המועצה ללא תאריך בס"כ 30,000 ש"ח. (נוסח ההתחייבות נמצא בוועדה. החתימה תבוצע מול עובד המועצה
 • יש להגיש תכנית מדידה בקנ"מ 1:250 ערוכה ע"י מודד מוסמך מחצי שנה אחרונה וחתומה על ידו
 • יש להציג תעודות הסמכות של כל בעלי העניין המקצועיים
 • יש להגיש חוו"ד יועץ קרקע הקרקע תיבדק בהתאם לתקן ישראלי ת"י 940 - ביסוס לבניינים
 • כל מבנה קיים שאין עבורו היתר בניה, עורך הבקשה מתבקש להציג את ההיתר במעמד הגשת הבקשה להיתר ו/או לפני- כן במשרדי הוועדה. כל המבנים ללא היתרי בניה חייבים לעבור לגליזציה (תיק/י מידע + בקשה/ות להיתר) בטרם
 • המבקש/ים יגיש/ו תצהיר שבו יפרט את שמות השכנים ובעלי הקרקע הגובלים כולל כתובתם
 • המבקש/ים ימציא/ו תצהיר התחייבות להעסקת קבלן רשום
 • המבקש/ים יגיש/ו כתב שיפוי לועדה עבור אישור הקלה / שימוש חורג עפ"י נוסח באתר האינטרנט של הועדה
 • המבקש/ים יגיש/ו תצהיר התחייבות לפינוי פסולת בניין לאתר פסולת מאושר
 • המבקש/ים יגיש/ו תצהיר התחייבות להריסה
 • יש להציג בתכנית את הציוד הנדרש לכיבוי אש. הנחיות התכנון מפורטות באתר האינטרנט של הועדה
 • יש לערוך את תכנית ההגשה עפ"י כל דין
 • במקרה הקלה / שימוש חורג יש להשלים נימוק וחתימת עורך ראשי
 • מינוי עורך בקשה ראשי, ומינוי והצהרת מהנדס
 • צירוף מפה מצבית - כחלק מתכנית ההגשה יצורף צילום מתכנית שנערכה ע"י המודד בקנ"מ 1:250
 • תכנית פיתוח - יש להגיש את תכנית פיתוח המגרש בקנ"מ 1:100
 • תקן מקומות חניה - לתכנית הפיתוח תצורף טבלת תחשיב למספר מקומות חניה בהתאם בהתאם לתכנון התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג 1983
 • רדיוס מגן - הבקשה חלה בתוך רדיוס מגן של קידוח מים. יש לפעול בהתאם להוראות מיוחדות לטיפול בקו הביוב כמוגדר בהוראות התב"ע. תירשם הערה מתאימה על גבי קוי הביוב בתכנית הפיתוח
 • התאמה לתכנית בינוי מאושרת
 • התאמה לאחר ביצוע תשתיות - מאחר והתשתיות טרם בוצעו, יש לקחת בחשבון אפשרות לשינויים בגובה המדרכה, שוחת הביוב וקוי תשתית במקרה כזה תידרש התאמה בגמר ביצוע התשתיות
 • בתכנית חתכים וחזיתות - פרגולה תבלוט עד 40% מקו בניין רק אם תוצע מחומרים קלים
 • אין לתכנן פתחים בקיר משותף בין השכנים או במרחק שמפריע לפרטיותו של השכן
 • יש להציג פתרון לשמירה על פרטיות בין שתי הדירות הגובלות
 • לסמן אופן הסתרת דוד וקולטי שמש ויחידות מזגנים
 • בנוסף לחזית הקידמית המתוארת מחצר המבנה תצורף חזית קידמית כפי שנראת במבט מהכביש ותכלול תאור של הגדר המוצעת בחזית המבנה
 • יוגש ניספח ערוך וחתום ע"י יועץ תנועה/ מהנדס תנועה הנספח יוטמע כחלק מתכנית ההגשה
 • ספח לנגישות נכים - יוגש נספח חתום ע"י מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה
 • אישור מהמועצה (מחלקת תברואה) עבור פתרון לסילוק אשפה ומיקום מכולות אשפה
 • אישור מהמועצה (רשות התימרור) המקומית עבור פתרון תנועה ותימרור
 • אישור מתאגיד המים והביוב האזורי - אלעין. בפניה לתאגיד יש לצרף את החלטת הוועדה לתכנון ולבנייה וכן מידע תכנוני שנמסר ע"י הוועדה לתכנון ולבנייה
 • אישור רכבת ישראל
 • אישור השירות ההידרולוגי
 • אישור אישור התמ"ת
 • אישור משרד החינוך
 • אישור משרד הדתות
 • אישור הולקחש"פ
 • אישור הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 • תצהיר שיקום נופי
 • בתכניות יש להציג פתרונות להתאמת נגישות לנכים בתוך המבנה ובסביבתו חניה לנכים, רמפות, שירותים מעלית וכו'.
 • תשלום פיקדון כחוק (20% מערך האגרה המשוער) והצגת קבלה
 • הצגת האישורים מאת הגורמים החיצוניים ו/או הפנימיים שמסרו את התייחסותם בתיק המידע להיתר בניה.
 • דרישות ו/או הוראות נוספות על פי הוראת כל דין, יש לעמוד בתנאים לקליטת בקשה להיתר לפי תקנות התכנון והבניה, לתאם את התשתיות הנוגעות לבקשה זו ולעמוד בכל הוראות חיקוק, התכנית החלה על השטח.
 • מילוי פרטי הבקשה לרבות תיאור העבודה, השימוש - זהה לתיק המידע להיתר.
 • בהתאם לסעיף 10.6 בתמ"א 10 ד' 10 לא ינתן היתר להקמת המתקן הפוטו ולטאי אם הקמתו תחייב קו חשמל מתח עליון שאינו קיים או מאושר, בהתאם לסעיף 10.6 בתמ"א 10 ד' 10 לא ינתן היתר להקמת המתקן הפוטו ולטאי אם הקמתו
 • למתקן פוטו וולטאי שהספקו מעל ל-630 קילוואט, הכולל חיבור לקו חשמל מתח גבוה או עליון, יוגש סקר היתכנות להוצאת האנרגיה מהמתקן הפוטו וולטאי כולל אופן מילוי התנאים שנקבעו בסקר.
 • אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן +תעודת/רשיון מהנדס.
 • בקשה להיתר למתקן פוטו וולטאי תכלול את הפרטים הבאים:
  א. תשתיות, לרבות גישה למתקן לצורך התקנה, הפעלה ותחזוקה, תוך העדפת הטמנתן.
  ב. המבנים התפעוליים הדרושים במישרין להפעלה ואחזקה של המתקן, תוך בחינת האפשרות לשיקועם או הטמנתם.
  ג. גידור ואמצעי שמירה טכנולוגיים, ואולם, לא יותרו מגורי שומר.
  ד. הוראות לעיצוב מבנים ומתקנים המתייחסות גם לתאורת המתקן, לחומרי גמר, לגינון ונטיעות ולנושאים אחרים, ככל שיידרש.
  ה. אופן פירוק המתקן הפוטו וולטאי והמבנים הנלווים לו, והבטחת פינוי השטח בתום הפעלתו.
 • היתר למתקן פוטו וולטאי על עמודים, על טרקרים ו/או על הקרקע יש לציין:
  א. השינויים שיגרמו במערכת הניקוז הטבעית ובמערכת ההידרולוגית, הצפויים כתוצאה מהקמת המתקן על פי נספח ניקוז והידרולוגיה.
  ב. השתלבות המתקן הפוטו וולטאי, על כל מרכיביו וחיבוריו, מבחינה אדריכלית ונופית בסביבה הקרובה והכוללת בה הוא ממוקם.
  ג. הרגישות הנופית-סביבתית, ככל שנקבעה בתכניות החלות על השטח.היה והמתקן הפוטו וולטאי לא ישמש בפועל במשך למעלה משלוש שנים לייצור חשמל, יפוג תוקף ההיתר, אלא אם הוארך ההיתר על פי בקשת מבקש ההיתר אלא אם הוארך ההיתר על פי בקשת מבקש ההיתר.
 • המערכת הינה לצריכה עצמית בלבד וכל הספק המערכת הינו לשימוש עצמי בלבד ולא ימכר או יועבר לצד ג'. אין כוונה לבצע סיחור או מכירה של החשמל שהמערכת הפוטוולטאית תייצר לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, ואין כוונה למכור "קרידיט" שנצבר לספק או לצד ג' כלשהו. במידה ובעתיד תרצו להגידל את הספק המתקן או להחליף את המונה נטו שבמסגרתו יימכר החשמל לחברת החשמל או לצד ג' כלשהו, תוגש לועדה בקשה מתוקנת להיתר.  


תנאים לבקרת תכן:

 • אישור פיקוד העורף
 • אישור רשות הכבאות
 • אישור משרד הבריאות
 • אישור המשרד להגנת הסביבה
 • יציבות בניין קיים כתנאי לשימוש בו יש להגיש הצהרת מהנדס בניין על יציבות הבניין הקיים
 • נספח נופי - יוגש ניספח ערוך וחתום ע"י אדריכל נוף לפתרון נופי הכולל מקרא סוגי צמחים מוצעים וגובה סופי משוער שלהם
 • חישובים סטטיים + תצהיר
 • תשלום אגרת בניה
 • תשלום היטל השבחה (בכפוף לבדיקה וחוו"ד שתתקבל ע"י שמאי מקרקעין מטעם הועדה)
 • יש להגיש שלושה עותקים פיסיים של הגרמושקה, סופיים מתוקנים וחתומים ע"י כל בעלי העניין, שעליהם מצויין מספר הבקשה המקוונת.


תנאים לאישור תחילת עבודות:

 • אישור חברת החשמל
 • אישור מהמועצה (מחלקת הגביה) עבור הסדר תשלום היטל ביוב
 • תנאי למתן היתר לתוספת בנייה: המצאת ערבות בנקאית לועדה, בהתאם לסעיף 70 לחוק התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות). להבטחת קיום תנאי ההיתר ולקבלת תעודת גמר
 • הסכם אטימות וטיח ממ"ד המבקש/ים יגיש/ו הסכם התקשרות עם מעבדה מאושרת לבדיקת אטימות הממ"ד ולבדיקת התגמירים (חוזק הטיח) בממ"ד
 • תנאי למתן היתר בניה הוא הריסת המסומן להריסה בתכנית
 • יש להגיש את פרטיו של הקבלן המבצע כולל צילום מתעודה תקפה המאשרת את היותו קבלן רשום
 • צילום רשיון קבלן מבצע, תקף לשנתיים
 • הגשת בקשה לאישור תחילת עבודות חתומה ע"י האחראי לביקורת על הביצוע, וכוללת הצהרת קבלן, הצהרת אחראי לביצוע השלד, וחתימת בעל ההיתר בדבר מינוים.
 • יש להציג לועדה אישור התקשרות עם אתר מוסדר לסילוק פסולת בניין
 • יש להגיש לוועדה טופס הצהרה על נפחי פסולת הבניה החתום ע"י המהנדס / האדריכל.
 • הסכם חוזק בטון המבקש/ים יגיש/ו הסכם התקשרות עם מעבדה מאושרת לבדיקת חוזק הבטון
 • פירטי האחראי לביצוע התקנת פאנלים סולריים - יש להשלים בתכניות ההגשה את שמו וחתימתו של האחראי לביצוע השלד.


תנאים למהלך ביצוע:

 • בתחילת הבניה יסמן מודד מוסמך את מיקום היסודות באתר הבניה וקו המיתאר של הריצפה הראשונה וכן מפלס הריצפה. אין להתחיל בבניה ללא סימון זה
 • בזמן הבניה/הריסה יש להקפיד על אמצעי הבטיחות: גידור האזור ושילוט מתאים
 • יש לתאם הגעתו של נציג המשרד לאיכות הסביבה שיהיו נוכח בזמן הטמנת מיכלי הדלק בקרקע
 • באחריות בעל ההיתר לודא פינוי הפסולת לאתר המוסדר
 • בתום תוקפו של ההיתר, יהיה על היזם לפרק את המתקן הפוטו וולטאי
 • היה והמתקן הפוטוולטאי לא ישמש בפועל במשך למעלה משלוש שנים לייצור חשמל יפוג תוקף ההיתר.
 • כבלי חשמל וחיבורם לפנלים לא יהיו גלויים.


תנאים לתעודת גמר:

 • הגשת בקשה לתעודת גמר ע"י האחראי לביקורת על הביצוע
 • בדיקת מפקח הועדה באתר בניה להתאמת ביצוע הבניה על פי ההיתר
 • תוצאות המעבדה המאושרת לבדיקת חוזק הבטון
 • תוצאות המעבדה המאושרת לבדיקת אטימות הממ"ד והתגמירים (חוזק הטיח) בממ"ד
 • אישור על אספקת דלתות וחלונות תיקניים לממ"ד. אין להסיר את התוית
 • אישור האחראי לשלד הבניין על כך שהממ"ד ניבנה עפ"י התכנית שאושרה ע"י פיקוד העורף
 • יש להמציא את האישורים הדרושים המופיעים בהנחיות רשות הכבאות המפורטות באתר האינטרנט של הועדה
 • תכנית ASMADE הגשת תכנית ערוכה ע"י מודד מוסמך עם סימון קו הבניה והמבנה כפי שנימדד בשטח לאחר גמר בנייתו לצורך בדיקת התאמת ביצוע הבניה להיתר הבניה
 • קבלת אישור ממורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה על ביצוע של פתרונות הנגישות בהתאם לנספח הנגישות שהוגש
 • אישור על פירוק ופינוי אסבסט בהתאם להנחיות איגוד ערים לאיכות הסביבה
 • אישור על התקנת מז"ח ע"י מתקין מוסמך כפי שנידרש ע"י משרד הבריאות
 • אישור רשות הכבאות לאיכלוס המבנה
 • ביצוע הפיתוח הסביבתי והטיפול הנופי שאושרו על פי ההיתר
 • נקיון האתר מפסולת בניין והצגת אישור מאתר פסולת מאושר על כמות הפסולת שהועברה אליו
 • השלמת פתרון קצה לביוב והשלמת חיבור למערכת ביוב ציבורית פעילה
 • אישור על התקנת מערכת ביוב אטומה כנידרש באזור רדיוס מגן של קידוח מים
 • אישור יועץ בטיחות
 • אישור אחראי לביקורת כי בדק את המתקן לאחר התקנתו ומאשר את יציבותו.