חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנח 1998,  קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית (כתוב, מוקלט, מצולם או ממוחשב) בכל הקשור לפעילותה, לנושאים שבאחריותה ובהתאם להוראות ותקנות החוק.

באפשרותך לקבל מידע המצוי בוועדה לתכנון ובניה חבל אשר (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב) בכל הקשור לפעילותה של הוועדה, לנושאים שבאחריותה ובהתאם להוראות ותקנות חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998.

הממונה על יישום חוק חופש המידע בוועדה היא עופרה שני.

לפניה באמצעות טופס מקוון באתר היחידה לחופש המידע - טופס פניה היחידה לחופש המידע

לפניה באמצעות טופס רגיל - להורדה.
יש להעביר את הטופס המלא והחתום סרוק לכתובת דוא"ל infofree@matteasher.org.il, או בדואר ישראל.

 

 

האגרות הכרוכות בקבלת מידע על פי החוק

אגרת בקשה

אגרת בקשה לקבלת המידע תהיה בסכום של 20 ש"ח.

לבקשות שימולאו באופן מקוון התשלום יתבצע באופן טלפוני ביום העבודה הבא.

לבקשות שישלחו בדוא"ל או בדואר, יש לבצע תשלום טלפוני ע"ס 20 ש"ח בטלפון 04-9879694 ולצרף העתק הקבלה לבקשה.

 

אגרת טיפול

אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן - אגרת טיפול), תהיה בסכום של 30 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית.

​אגרות הפקה

0.20 ₪ לעמוד צילום או פלט מחשב שהופק.

2.50 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר.

מידע מוקלט, מוסרט או מצולם - לפי עלות הפקת החומרים בפועל.

 

התחייבות לשאת בתשלום האגרות

 • המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 148 ש"ח.
 • היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 148 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.
 • הודיע הממונה למבקש כאמור, לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.

לקובץ תקנות חופש המידע​

 

תהליך הטיפול

לפני הגשת הבקשה מומלץ:

 • לברר האם הנושא בתחום אחריות הוועדה המקומית לתכנון ובניה חבל אשר.
 • לברר האם הנושא פורסם בעבר או כבר עומד לרשות הציבור.

 

לתשומת לבכם, 

שליחת הבקשה במספר דרכים במקביל עלולה לגרום לעיכוב מיותר בטיפול בבקשה. אנא שילחו את הבקשה בדרך אחת בלבד, עדיף דרך הדף המקוון או דרך הדוא"ל.

 

מה נעשה לאחר קבלת הבקשה:

 • שליחת אישור קבלת הבקשה.
 • פתיחת תהליך טיפול בבקשה.
 • וידוא תשלום אגרת בקשה.
 • איסוף המידע המבוקש.
 • פניה לצד ג' במידת הצורך.
 • הכנת ועריכת המידע עבור הפונה.
 • שליחת שובר לתשלום אגרת הטיפול והפקת המידע לפונה.
 • ​עם קבלת אישור תשלום (שליחת השובר המשולם בפקס/דואר) – שליחת המידע המבוקש לפונה.