טפסים ונהלים

כללי

הנחיות כיבוי אש לבתים פרטיים

דף מידע תיכנוני כללי שלא לצורך היתר בנייה

עלון מידע מקוון בנושא תיק מידע ובקשה להיתר

 

תיק מידע

בקשה לפטור ממפת מדידה

 

היתר

הסבר ונוסח בקשה להקלה / שימוש חורג

כתב שיפוי להיתר_הקלה/שימוש חורג

תצהיר התחייבות לשיקום נופי

כתב ויתור ושיפוי - תצהיר בקשה לבנייה בצמוד למבנה שכן

נוהל אכיפת פינוי מסודר של פסולת בניה

הצהרה פינוי פסולת בניה

התחייבות להעסקת קבלן רשום

דוח מצב המקלט לצורך קבלת פטור

דוח מצב מרחב מוגן לצורך קבלת פטור

הצהרה בדבר הגשת חישובים סטטיים וביצוע פיקוח עליון

תצהיר התחייבות להריסה

כתב התחייבות בלתי חוזרת הוראות + טופס

בקשה לשינוי שם בעל היתר הבניה

תצהיר התחייבות עמידה בתנאי ההיתר

תצהיר התחייבות להקמת יחידת דיור אחת

הסרת אחריות - עורך בקשה משני

קבלת אחריות - עורך בקשה משני

תצהיר - שימוש פיצול - נוסח כללי

כתב שיפוי בהיתר ללא הקלה או שימוש חורג

 

תוכניות

כתב שיפוי בקשה לתוכנית_יזם פרטי

כתב שיפוי בקשה לתוכנית_חברה

 

תעודת גמר

דף מידע לתושב בנושא תעודת גמר

תצהיר של אחראי לביצוע שלד - תוספת רביעית (תקנה 20 א)

 

סט טפסים רישוי מקוון

טבלה מסכמת לתנאים לבנייה חדשה לשלבי הרישוי

סט טפסים מלא המשלים את מערכת ההגשה הדיגיטלית "רישוי זמין" - הסבר שלבי תהליך הגשת בקשה להיתר, בקרת תכן, תחילת עבודות, מהלך הביצוע ותעודת הגמר

סט טפסים להגשת בקשה להיתר (יש להתעדכן בשעות קבלת קהל המפורסמות באתר)

סט טפסים לבקרת תכן (יש להתעדכן בשעות קבלת קהל המפורסמות באתר)

סט טפסים תחילת עבודות (יש להתעדכן בשעות קבלת קהל המפורסמות באתר)

סט טפסים מהלך ביצוע (יש להתעדכן בשעות קבלת קהל המפורסמות באתר)

סט טפסים תעודת גמר/ שחרור ערבות (יש להתעדכן בשעות קבלת קהל המפורסמות באתר)

 

טאבו

תצהיר 19(ג)(1) - - קיבוץ - היתר

תצהיר 19(ג)(1) - היתר- נוסח כללי

תצהיר 19(ג)(2) - - נוסח כללי - העברת זכויות בבית ישן

תצהיר 19(ג)(2) - - קיבוץ - העברת זכויות בבית ישן